Звіт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва про виконання І підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: ”Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етикав українській культурі»”

І. Концептуально-цільовий блок

1.1. Назва району.

Дніпровський район м.Києва

1.2. Повна назва освітньої установи.

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва

1.3. Контактна інформація (адреса, телефон, факс, електронна пошта, адреса веб-сайту).

Проспект Миру, 11, м. Київ, 02105, тел./факс (044)292-22-15,

E-mail:szsh146@ukr.net

1.4. Тема дослідно-експериментальної роботи, номер наказу, яким вона затверджена.

”Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу ”Християнська етика в українській культурі””

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2014 № 473 “Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва”, наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.09.2015 № 319 ”Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району”

1.5. Термін проведення дослідно-експериментальної роботи.

вересень 2014– грудень 2019

1.6. Відомості про керівників.

Науковий керівник:

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Відповідальний керівник:

Коваленко Ольга Валеріївна, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва

1.7. Об’єкт, предмет, мета дослідно-експериментальної роботи.

Об’єктом дослідно-експериментальної роботи є духовно-моральний розвиток учнів 5–9 класів засобами християнських цінностей і традицій української культури.

Предметом дослідно-експериментальної роботи є зміст, форми і методи духовно-морального розвитку учнів основної школи.

Мета дослідно-експериментальної роботи полягаєу сприянні формуванню активної громадянської позиції вихованців щодо відстоювання власних інтересів і життєвих цінностей, що ґрунтуються на засадах християнської етики, що передбачає високий рівень відповідальності громадянина за долю всієї держави, засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури під час опанування курсу ”Християнська етика в українській культурі”.

ІІ. Блок практичної реалізації дослідно-експериментальної роботи

2.1. Назва етапу дослідно-експериментальної роботи та його завдання

Згідно з програмою дослідно-експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 146 м. Києваза темою:”Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу ”Християнська етика в українській культурі” з 01 червня 2014 року по 31 жовтня 2014 року на базі навчального закладу проходив І (підготовчий) етап експерименту.

Відповідно до мети дослідження, яка полягає у сприянні формуванню цілісної, духовно зрілої особистості громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури у межах опанування курсу ”Християнська етика в українській культурі” та виходячи з положень Програми дослідно-експериментальної роботи на I (підготовчому) етапі були поставлені наступні завдання:

 • визначення теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи, обґрунтування необхідності здійснення педагогічного експериментального дослідження на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 міста Києва;

 • вивчення потреб учнів та їхніх батьків, думки педагогів щодо функціонування духовно-ціннісного виміру освіти та виховання, який спирається на особистість як головну цінність навчально-виховного процесу;

 • вивчення програми і планування дослідно-експериментальної роботи;

 • вивчення стану готовності вчителів до упровадження курсу ”Християнська етика в українській культурі” в умовах основної школи;

 • аналіз реального стану морально-духовного розвитку учнів основної школи;

 • ознайомлення педагогічних кадрів із методичними особливостями морально-духовного розвитку учнів засобами християнських цінностей українського народу;

 • адаптування та узгодження навчальних програм і навчальних планів щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи;

 • діагностування стану мотиваційної та психологічної готовності учнів до опанування нового курсу ”Християнська етика в українській культурі”;

 • проведення навчання вчителів для запровадження курсу.

2.2. Стисла характеристика отриманих результатів із описанням форм їх подання (пакет нормативно-правових, навчально-програмних або навчально-методичних документів; аналітична довідка; статті, методичні рекомендації, посібники, робочі зошити, підручники тощо)

На етапі підготовки до проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчального закладу було проведено аналіз його освітньої діяльності, який засвідчив, що питання формування моральних норм поведінки, толерантного ставлення до всього навколишнього світу, до праці, спрямованість на пізнання свого внутрішнього світу і віра у необхідність духовної мотивації людської діяльності, залишається актуальним та важливим.

Для формування духовного світу дитини потрібен системний підхід. Він передбачає цілісний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей і молоді до цінностей у їх постійному розвитку й саморозвитку. Також важливим фактором є наступність і безперервність, тобто постійне ускладнення та урізноманітнення змісту й напрямів розвитку моральних чеснот, комплексність та інтегрованість яких полягають у взаємодії навчання і виховання, поєднанні зусиль сім'ї та школи у виховному процесі.

Після аналітичного ознайомлення з літературними джерелами з визначеної проблеми, на засіданні педагогічної ради СЗШ №146 м.Києва (протокол № 3 від 05.09.2014 р.) прийнято рішення щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою ”Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу ”Християнська етика в українській культурі””.

Проведено комплекс дій із налагодження спільної діяльності з Інститутом проблем виховання НАПН України (в особі директора, доктора психологічних наук, професора, Беха І. Д., під керівництвом якого здійснюватиметься проведення дослідно-експериментальної роботи):

- підписання документів щодо здійснення науково-дослідницької роботи, виконання положень Угоди відповідними органами управління освіти;

- вирішення питання про організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи, визначення наукових консультантів;

- отримання наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА від 01.09.2014 № 473 “Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва”, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.09.2015 № 319 ”Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району”.

Відповідно до результатів підготовчого етапу творчою групою було складено заявку , план дослідно-експериментальної роботи (додаток до річного плану роботи середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 м.Києва на 2014-2015 навчальний рік).

Відповідно до завдань І етапу дослідно-експериментальної роботи творчою групою було визначено тему, мету та завдання дослідження.

Для реалізації завдань підготовчого етапу використовувались такі методи як теоретичні (вивчення й аналіз шкільної документації та психолого-педагогічної літератури); емпіричні (діагностичні – усні і письмові опитування, бесіди, педагогічне спостереження) тощо.

Для аналізу реального стану морально-духовного розвитку учнів 5 класів, діагностування стану їхньої мотиваційної та психологічної готовності до опанування нового курсу ”Християнська етика в українській культурі” було впроваджено систему психологічного моніторингу учнів 5 класів, а саме: діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) за З.Карпенко виділила деякі групи ризику у 5 класі (28 учнів), на які треба звернути увагу. Було виявлено, 21% респондентів від загальної кількості учнів мають високі показники за шкалою ”Агресивність”, що говорить про їх самовпевненість та егоцентризм, у шкалі ”Замкнутість” респондентів, що мають певні відхилення у особистісному розвитку немає, 14 % респондентів від загальної кількості учнів мають високі показники за шкалою ”Невпевненість”, що говорить про їх невпевненість у своїх силах, 3% респондентів за шкалою ”Естетична нечутливість”, що може свідчити про негармонійний духовний розвиток, 3% респондентів від загальної кількості за шкалою ”Схильність до нечесної поведінки”, 3% респондентів від загальної кількості за шкалою ”Асоціальність”, що може свідчити про схильність до порушення загальноприйнятих правил поведінки у суспільстві (Додаток 1)

Відповідно до результатів анкетування педагогічного колективу щодо готовності вчителів до упровадження курсу ”Християнська етика в українській культурі” в умовах основної школи було визначено, що існує нагальна потреба у підвищенні рівня фахової майстерності у викладанні навчальних курсів культурологічного спрямування. Педагогічний колектив мав змогу відвідати семінари та круглі столи, на яких їх ознайомили з методичними особливостями морально-духовного розвитку учнів засобами християнських цінностей українського народу.

Протягом І етапу відбулося адаптування та узгодження навчальних програм і навчальних планів щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи, затвердження календарного планування занять курсу.

ІІІ. Блок психолого-педагогічної діагностики

3.1. Використані діагностичні методики та технології (психодіагностики, соціометрія та ін.), назва, автор

Для реалізації завдань підготовчого етапу використовувались такі методи:

1. Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) за З.Карпенко

IV. Узагальнювально-підсумковий блок

4.1. Непередбачувані результати

На підготовчому етапі дослідно-експериментальної роботи непередбачуваних результатів не одержано.

4.2. Перелік основних друкованих праць за темою дослідно-експериментальної роботи за означений етап

 • Красікова Г.І. Дорогою Віри, Надії, Любові: навч. посіб для учнів 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : «Сім кольорів». – 2015. – 144 с.
 • Більченко Є.В.Вступ до курсу. Християнська етика як етика Іншого: Любов. Свобода. Творчість.

4.3. Загальний висновок про завершення етапу і доцільність подальшого продовження дослідно-експериментальної роботи

Під час впровадження І етапу дослідно-експериментальної роботи на основі результатів моніторингових досліджень та аналізу діяльності творчої групи створено умови для:

 • організації роботи з духовного виховання особистості;
 • ознайомлення учнів 5 класів з християнськими цінностями;
 • підвищення рівня пізнавальної активності, розвитку критичного мислення та творчих здібностей;
 • пробудження в учнів бажання бути моральними;
 • формування в дітей розуміння й особистісного ставлення до сутнісних питань про сенс та мету життя людини;
 • формування позитивного ставлення учнів до предмету, що вивчається;
 • формування стійких переконань щодо обраної моделі поведінки;
 • розвитку чеснот і позитивних моральних якостей учнів, спонукання до самовдосконалення;
 • подолання кризових станів у учнів та зниження рівня тривожності.
Кiлькiсть переглядiв: 160